Usługi transportowe – globalny handel

Usługi transportowe – globalny handel

Położenie geograficzne oraz potrzeby wynikające z rozwoju gospodarczego i wzrostu znaczenia w polityce światowej ukształtowały koncepcję protekcjonizmu żeglugowego jako orientację narodową już u zarania niepodległości USA, nadając określony kierunek działalności legislacyjnej Kongresu i wykonawczej rządu.

Nieuniknioną konsekwencją protekcjonistycznej polityki wobec własnej floty handlowej była, przybierająca nieraz drastyczne, polityka dyskryminacji flot obcych. Tym samym usługi transportowe flot obcych były znacznie ograniczone. Przyjmując jako podstawowy cel polityki żeglugowej USA utrzymanie w ramach określonego (potencjału gospodarki morskiej aktywnej marynarki handlowej pod banderą narodową (stanowiącej trzon rozwoju na miarę przyszłych potrzeb gospodarczych i politycznych) oddane zostały rządowi, poprzez odpowiednie ustawy Kongresu, liczne narzędzia i środki konieczne do realizacji tego celu.

Działalność Kongresu i rządu USA, protekcjonistyczną wobec własnej marynarki handlowej oraz dyskryminacyjną wobec flot obcych, podzielić można na dwa okresy, z których pierwszy obejmuje lata od pierwszego Kongresu w 1789 r. do uchwalenia Ustawy o żegludze w 1916 r., a drugi lata od tej ustawy do dzisiaj. Tym samym USA prowadzi politykę, która nie sprzyja dla dziedzin jakimi są usługi transportowe. Pierwszy okres charakteryzował brak zwartej, dopracowanej koncepcji, która w sposób trwały i skuteczny służyłaby rozwojowi potrzebnej USA do celów gospodarczych i politycznych.

Usługi transportowe i handel to pojęcia wzajemnie do siebie uzależnione. Do wcześniej wprowadzonych określeń marynarki handlowej USA, która miała być najlepiej wyposażona i miała składać się z najodpowiedniejszych typów statków, deklaracja polityki ustawy z 1936 r. dołączyła dalszy element jakościowy „najbezpieczniejsza”, który miał zaakcentować wysoki poziom amerykańskich przepisów klasyfikacyjnych, bardziej wymagających aniżeli w innych krajach.

Obietnice wyborcze prezydenta F. D. Roosevelta znalazły pełne odbicie w deklaracji ustawy z 1936 r., która zawiera sformułowania dotyczące walki z bezrobociem w USA poprzez tworzenie możliwie największej liczby miejsc pracy. Jego działalność miała także wpływ na usługi transportowe. Z tego źródła wywodzi się przypomnienie (zgodne z dawnymi ustawami), że amerykańska marynarka handlowa musi być zbudowana w USA oraz co stanowi nowy element musi być obsadzona przez wyszkolony i sprawny personel rekrutujący się z obywateli USA.

Praktycznymi skutkami tych postanowień było utrzymanie w mocy obowiązku armatorów amerykańskich budowania statków w stoczniach USA droższych od zagranicznych oraz obsadzania ich załogami składającymi się z obywateli USA, których zatrudnianie było i jest znacznie droższe od identycznych załóg obcokrajowców. Oba powyższe postanowienia są do dzisiaj szeroko krytykowane przez amerykańskie koła żeglugowe. Pojęcie wykonalności jest tutaj niewątpliwie zasadą rozumianą w kategoriach ekonomicznych, tym samym ta wykonalność wpłynęła znacznie na transport morski.

Dodaj komentarz