Upadłość konsumencka – przekredytowani.pl

Upadłość konsumencka – przekredytowani.pl

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – przekredytowani.pl

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa dziesięć lat temu. W grudniu 2014 roku przepisy uległy zmianie na korzyść konsumentów. Od tego momentu łatwiej jest ogłosić upadłość oraz zawrzeć porozumienie ze swoimi wierzycielami, co natychmiast znalazło odzwierciedlenie w danych statystycznych. Systematycznie rośnie liczba Polaków, którzy decydują się na złożenie wniosku do sądu upadłościowego – tylko w 2017 roku upadłość ogłosiło ponad pięć tysięcy osób.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nazwa postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wiąże się z umorzeniem finansowych zobowiązań konsumenta, który musi mieć co najmniej jednego wierzyciela. Pierwszą i najważniejszą przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. O niewypłacalności możemy mówić w sytuacji, gdy konsument nie ma środków finansowych na spłatę długów i codzienne utrzymanie przez minimum trzy miesiące.

Jakie funkcje ma upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma dwie funkcje: oddłużeniową i windykacyjną.

Funkcja oddłużeniowa wiąże się z częściowym lub całkowitym zredukowaniem długów, których konsument nie jest w stanie spłacić. Ostatecznym celem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie dłużnika z jego zobowiązań finansowych. Konsument może skorzystać z tej funkcji, jeżeli przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego oraz w trakcie jego trwania postępował zgodnie z prawem. Jeśli doprowadził do swojej niewypłacalności z premedytacją lub w wyniku rażącego niedbalstwa, nie zostanie oddłużony.

Funkcja windykacyjna polega na odzyskaniu należności przez wierzycieli. Podczas postępowania upadłościowego dochodzi do sprzedaży części lub całości majątku dłużnika, aby zaspokoić ich roszczenia. Sąd wyznacza syndyka, który dokonuje spisu całego majątku konsumenta i go spienięża, po czym przekazuje uzyskane środki poszczególnym wierzycielom.

Wniosek o upadłość konsumencką

Aby sąd mógł ogłosić niewypłacalność dłużnika, konieczne jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego. Może to zrobić jedynie osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Kluczową rolę zazwyczaj odgrywa uzasadnienie wniosku, czyli wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do niewypłacalności oraz wymienienie powodów, przez które konsument nie może spłacić swoich dłużników. Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł.

Dalsze etapy postępowania upadłościowego

Gdy sąd ogłosi upadłość, wyznacza syndyka oraz sędziego-komisarza. Rola syndyka związana jest z funkcją windykacyjną, natomiast sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, którą sporządził syndyk. Na tej podstawie sąd oddłuża konsumenta lub ustala plan spłaty wierzycieli.

Po tym, jak plan spłaty dobiegnie końca, konsument musi składać coroczne sprawozdania do sądu. Powinno zawierać osiągnięte przychody, spłacone kwoty, a także nowe składniki majątkowe, które konsument nabył, jeśli przekraczają przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw. Należy także dołączyć kopię rocznego zeznania podatkowego.

Proces upadłości konsumenckiej kończy się z chwilą, gdy sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty. Po raz kolejny konsument może złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką dopiero za dziesięć lat.

Dodaj komentarz