Cele Six Sigma – jak osiągnąć sukces?

Cele Six Sigma – jak osiągnąć sukces?

Six Sigma – Cele firmy

Cele korporacyjne są odzwierciedleniem obrazu i aspiracji firmy. Cel jest jedną z podstawowych decyzji operacyjnych firmy i jest zwykle ustalany przez kadrę kierowniczą firmy, z uwzględnieniem norm, które muszą być spełnione. Należą do nich:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa
  • Zapewnienie / podniesienie jakości
  • Zwiększanie zysku / obniżanie kosztów
  • Krótszy czas opracowania
  • Bezproblemowe uruchamianie urządzeń produkcyjnych
  • Dotrzymywanie terminów dostaw
  • Bardziej ekonomiczna produkcja i montaż
  • Minimalizacja / redukcja kosztów błędów
  • Zmniejszenie kosztów gwarancji i wartości firmy

Zalety Six Sigma – dlaczego warto?

Zadowoleni klienci i trwały sukces biznesowy wymagają produktów i usług wolnych od wad, a tym samym wysokiego stopnia jakości procesów. Aby to osiągnąć, wiele firm sięga po Six Sigma, system zarządzania służący doskonaleniu procesów i jednoczesnemu osiąganiu celów jakościowych. Szczególną cechą Six Sigma jest jej matematyczne podejście. Za pomocą kluczowych danych liczbowych można zmierzyć wydajność procesów. Mówiąc prościej, poziom Sigma można określić na podstawie liczby defektów w procesie, korzystając z tabel lub programów statystycznych. Szósty poziom odpowiada procesowi o zerowym błędzie.

Główny cel Six Sigma – Całkowita eliminacja marnotrawstwa

Jest to raczej cel abstrakcyjny, który zazwyczaj nie jest osiągany lub nie powinien być osiągany. Dzieje się tak dlatego, że każdy poziom sigma jest obliczeniowo znacznie trudniejszy do osiągnięcia niż poprzedni. W większości procesów biznesowych i produkcyjnych, po osiągnięciu pewnego poziomu błędu, wysiłek wymagany do zapobiegania pozostałym odchyleniom wzrasta nieproporcjonalnie, co przestaje być opłacalne z biznesowego punktu widzenia. Dlatego w Six Sigma chodzi o to, by jak najlepiej zbliżyć się do tego punktu styczności. Celem jest optymalizacja procesów w każdym przypadku przy ekonomicznie uzasadnionym wysiłku.

Optymalizacja działań – od czego zacząć wprowadzanie Six Sigmy

Celem Six Sigma jest zminimalizowanie zmienności procesu w celu obniżenia kosztów oraz podniesienia jakości i produktywności. Aby to osiągnąć, dany proces jest analizowany i optymalizowany w 5 krokach procesu doskonalenia Six Sigma – tzw. cyklu DMAIC. Celem Six Sigma jest przeprowadzenie ponownej analizy w całej firmie. Istotą podejścia Six Sigma jest ciągłe doskonalenie kompleksowego zarządzania jakością oraz znacząca poprawa wyników biznesowych. Jest to metryka zarządzania jakością, która dąży do perfekcji. Zasada Six Sigma dąży do strategii opartych na pomiarach ilościowych, których celem jest optymalizacja procesów, ograniczenie odchyleń lub rozproszenia oraz eliminacja błędów lub wszelkiego rodzaju problemów jakościowych. W tym celu łączy się sprawdzone techniki zapewniania jakości z prostymi i wyższymi metodami analizy danych oraz systematycznym szkoleniem pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Aby wdrożyć Six Sigma, w firmie potrzebna jest struktura i zespół z określonymi rolami i obowiązkami.

Cykl DMAIC

Celem Six Sigma jest zminimalizowanie – nieuniknionej – zmienności procesu w celu obniżenia kosztów oraz podniesienia jakości i produktywności. Aby to osiągnąć, dany proces jest analizowany i optymalizowany w 5 krokach procesu doskonalenia Six Sigma. Six Sigma to nie tylko system zarządzania, którego celem jest doskonalenie i optymalizacja procesów. Six Sigma łączy w sobie wiele metod i narzędzi, które są oceniane i monitorowane na podstawie danych i przy użyciu metod statystycznych. Six Sigma jest więc także metodą zarządzania jakością. Jego podstawowym elementem jest tzw. cykl DMAIC: Define – Measure – Analyze – Improve – Control (Zdefiniuj – Zmierz – Przeanalizuj – Ulepsz – Kontroluj). Dla każdego z tych etapów istnieje szereg skutecznych narzędzi, które w całości umożliwiają dogłębne zrozumienie procesów biznesowych i produkcyjnych. Cele te opierają się na ważnych finansowo kluczowych postaciach firmy oraz na potrzebach klientów.

Dodaj komentarz